Connect with us

Artykuł Sponsorowany

Badanie Osteoporozy w Myślenicach. 5 września 2022 – zapisz się

Opublikowano

w

Badanie Osteoporozy w Myślenicach. 5 września 2022 – zapisz się
Badanie Osteoporozy w Myślenicach. 5 września 2022 – zapisz się
Badanie Osteoporozy w Myślenicach. 5 września 2022 – zapisz się

Zbadaj swoje kości BADANIE OSTEOPOROZY.

 05 września 2022 –  Przy Szpitalu w Myślenicach ul. Szpitalna 2

Mobilna pracownia densytometryczna – OSTEOBUS

Zapisy telefonicznie 512 351 600.

Cena jednego badania wynosi 45 złotych

 

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza!

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo. Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie. Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia. Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet – zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode. W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

Badanie Osteoporozy w Myślenicach. 5 września 2022 – zapisz się

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną – z dokładnością do 1%. Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

 

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut. Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

ZAPRASZAMY NA BADANIA.

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

Umowa zlecenie a podatek – rozliczenie PIT

Opublikowano

w

Umowa zlecenie a podatek – rozliczenie PIT

Umowa zlecenie jest formą zatrudnienia, która polega na zobowiązaniu się zleceniobiorcy do wykonywania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Umowa powinna określać dokładny zakres tych czynności, ich czas i miejsce wykonywania. Zleceniobiorca odpowiada za starania służące osiągnięciu celu, a nie za sam cel. Prawidłowo sformułowana umowa zlecenie powinna zawierać wskazanie stron, przedmiot umowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia, wynagrodzenie, termin wypłaty oraz podpisy obu stron. Umowa może też określać formę zapłaty i możliwość przekazania wykonywania czynności osobom trzecim. Konieczne jest, aby umowa zlecenie została sporządzona na piśmie.

 

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która często zastępuje umowę o pracę. Obowiązki zleceniodawcy są mniejsze niż pracodawcy wobec pracownika na etacie, a zleceniobiorca nie ma prawa do urlopu czy wypłaty za okres choroby, chyba że zawarte zostało to w umowie zlecenie. Zleceniodawca może łatwiej wypowiedzieć umowę. Od 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zlecenia, która jest ustalana przez rząd i obecnie (2022 r) wynosi 19,70 zł brutto, przewidywane jest podwyższenie do 23,50 zł brutto w 2023.

 

Zleceniodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy oraz wypłacać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia co najmniej raz w miesiącu. Regulacja ta ma na celu uniemożliwienie pracodawcom unikania kosztów pracy poprzez korzystanie z umów zlecenia zamiast umów o pracę.

 

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy. Jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz fakultatywnie na chorobowe. Może być zwolniony z tego obowiązku jeśli zleceniobiorca jest już ubezpieczony z innego tytułu. Jeśli zlecenie jest zawierane z własnym pracownikiem, zleceniodawca musi opłacać wszystkie wymagane składki. Wypowiedzenie umowy zlecenie jest proste i nie ma okresu wypowiedzenia, chyba że strony określiły inaczej. Zlecenie jest rozliczane przez płatnika, zwykle przedsiębiorcę, który oblicza i pobiera podatki z wynagrodzenia brutto.

 

Zaliczki na podatek są pobierane przez płatnika w dniu wypłaty i wpłacane do 20. dnia następnego miesiąca. W przypadku rozliczania umowy zlecenie, płatnik pobiera zaliczki tylko w takim zakresie, w jakim wykonuje wypłaty. Wynagrodzenie może być wypłacane w miesiącu, w którym wykonano zlecenie lub w kolejnym miesiącu po wykonaniu zlecenia. Jeśli wypłata następuje w innej dacie niż ustalona w umowie zlecenie, płatnik nie pobiera zaliczki i nie rozlicza umowy aż do momentu wypłaty. Przychody przy rozliczaniu umów zlecenie to wszystkie przychody, które są uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umów zlecenia, pochodzące od różnych podmiotów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i podobnych.

 

W przypadku umowy zlecenia, płatnik automatycznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie stawki 12% PIT bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik ma możliwość złożenia wniosku o uwzględnienie stawki 32% PIT, jeśli uważa, że jego dochody są na tyle wysokie, że „wpadają” w II próg podatkowy. Przy rozliczeniu rocznym, podatnik będzie musiał zwrócić ewentualny należny podatek, jeśli nie skorzysta z tej opcji (instrukcja jak rozliczyć PIT). W przypadku podatników niebędących polskim rezydentem podatkowym, podatek jest pobierany w stawce 20% od czystej wartości przychodu bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. W przypadku przebywania w Polsce dłużej niż 183 dni, stosuje się inne zasady rozliczania.

 

Jeśli kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia nie przekracza 200 zł, to podatek zryczałtowany wynosi 12% przychodu i jest pobierany bez uwzględnienia kosztów. Wypłaty są ujmowane w PIT-8AR, a podatnik nie otrzymuje informacji o podatku ryczałtowym. Zasiłki są traktowane jako dochody z innych źródeł i nie należy ich łączyć z dochodami z umowy zlecenie. Zasiłki mogą być wypłacane zarówno przez pracodawcę, jak i organ publiczny, w zależności od tego, kto je wypłaca, różnie są one rozliczane podatkowo. Jeśli zleceniobiorca odbywa podróż służbową, otrzymuje dietę i zwrot kosztów podróży, które są zwolnione z podatku. Jeśli zleceniodawca ponosi koszty niezbędne do wykonania zlecenia, nie są one traktowane jako przychód zleceniobiorcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zleceniobiorca przejmuje na własność materiały lub narzędzia po zakończeniu zlecenia. W takim przypadku traktowane jest to jako przychód w naturze, który jest wyceniany według stawek rynkowych.

 

Osoba wykonująca zlecenie może odliczyć od podatku koszty, które poniosła w celu wykonania zlecenia, zgodnie z prawem. Standardowy koszt uzyskania przychodu przy umowie zlecenie wynosi 20% przychodu po odjęciu składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe i wypadkowe. Podatnik może samodzielnie określić wyższe koszty uzyskania przychodu, jeśli uważa, że są one adekwatne do wydatków, jakie poniosła. Podatnik powinien pamiętać, że koszty te muszą być bezpośrednio związane z realizacją zlecenia i dobrze jest, gdy umowa zlecenie zawiera zapisy dotyczące konkretnych zakupów, które podatnik musiał wykonać, aby wykonać zlecenie.

 

W przypadku zlecenia, koszty poniesione przez zleceniobiorcę, które są niezbędne do wykonania zlecenia, powinny być odpowiednio dokumentowane i zawierać dane sprzedającego i kupującego, datę wydatku, kwotę poniesionego wydatku i cel wydatku. Jeśli faktura nie została zapłacona, nie może być podstawą do rozliczenia kosztów. Jeśli przedmiotem zlecenia jest wykonanie utworu, który zostanie przeniesiony na zleceniodawcę po wykonaniu, zleceniobiorca ma prawo do rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu, pod warunkiem, że w umowie zlecenia jest określona część wynagrodzenia związana z pracami autorskimi. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie zlecenie musi zawierać klauzulę dotyczącą przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę.

 

Istnieją ograniczenia dotyczące kosztów autorskich, które mogą być odliczane od podatku. Maksymalnie można odliczyć 120 000 zł rocznie z umów objętych 50% kosztem uzyskania przychodów. Natomiast, jeśli umowa zlecenie jest zawierana z nierezydentem podatkowym lub wartość wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, stosowany jest zryczałtowany podatek dochodowy, w którym nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu. Podatnik powinien przechowywać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak rachunki, faktury, umowy, i dowody zabezpieczenia źródła przychodów, aby móc udowodnić je w razie kontroli skarbowej. Jeśli przychody z tytułu umowy zlecenie są jedynymi, jakie podatnik uzyskuje w ciągu roku, powinien wypełnić PIT-37 i ująć te przychody w wierszu „działalność wykonywana osobiście”.

 

Jeśli podatnik otrzymuje zasiłki społeczne na podstawie umowy zlecenie, powinien je rozliczyć w deklaracji PIT. Kwoty te należy wykazać w formularzu PIT-37 lub PIT-36, w zależności od innych źródeł przychodów. Zasiłki te nie są obniżane o koszty uzyskania przychodów ani zaliczkę na podatek dochodowy. Uzyskiwanie przychodów z tytułu umowy zlecenie nie wpływa na prawo do korzystania z ulg podatkowych, poza tymi przeznaczonymi dla przedsiębiorców. Podatnik ma też możliwość przekazania części podatku na cele organizacji pożytku publicznego. Dochody z tytułu umowy zlecenie mogą być rozliczane w ramach wspólnego rozliczania się małżonków lub samotnych rodziców z dzieckiem. Kary umowne, odszkodowania i odsetki za zwłokę w zapłacie także powinny być uwzględnione w pozycji „inne źródła przychodów”.

 

Umowa zlecenie nie ogranicza podatnika przed przejściem na samozatrudnienie lub wyborem innej formy opodatkowania dla przedsiębiorców. Podatnik może rozliczać dochody z umowy zlecenia w deklaracji PIT jako działalność wykonywaną osobiście, a także z działalności gospodarczej lub spółki osobowej z tytułu umów zleceń zawartych w ich ramach. Jeśli zleceniodawca jest z zagranicy, zobowiązania podatkowe i ich wysokość zależą od postanowień zawartych w umowach między Polską a danym państwem. Konwencja OECD jest wzorem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i mówi, że osoba wykonująca wolny zawód powinna płacić podatki w swoim kraju, chyba że posiada siedzibę lub oddział w innym kraju. Wtedy podatki powinny być płacone w tamtym kraju. Polski podatnik, który uzyskuje przychody z zagranicznych umów zlecenie, powinien je rozliczyć w ramach formularza PIT-36. Jeśli stosuje metodę proporcjonalnego odliczenia, powinien także złożyć formularz PIT/ZG wraz z wykazaną kwotą podatku zapłaconego za granicą. Dodatkowo, podatnik uzyskujący przychody z zagranicy bez pośrednictwa płatnika ma obowiązek wypłacać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

 

Ulga dla młodych, która obowiązuje od 2019 roku, pozwala na zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia, których roczne dochody nie przekraczają 85 528 zł. Dotyczy to przychodów pochodzących z umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenie zawartej z przedsiębiorcą. W przypadku umów zlecenia, kiedy podatnik odpowiada za rozliczenie podatku, są to przykładowo: umowy zawierane z racji prowadzonej działalności gospodarczej, umowy zawierane w ramach działalności nierejestrowanej, pojedyncze umowy zlecenie, które nie są uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenie pomi

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

PIT – rozliczenie za 2022: Jak je zrobić i do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Opublikowano

w

PIT – rozliczenie za 2022: Jak je zrobić i do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

PIT do deklaracja majątkowa, zeznanie PIT, które muszą składać osoby fizyczne. Jest to bowiem spis dochodu majątkowego każdego człowieka, który takowy posiada. Jako że już niedługo nadejdzie nowy rok, najwyższy czas pomyśleć o rozliczeniu PIT-ów. Sprawdźmy zatem od kiedy można rozliczyć PIT i jak to zrobić samemu tradycyjnie lub online.

Rozliczenie PIT 2022 – od kiedy?

Zeznanie PIT za obecny rok 2022 najlepiej złożyć jeszcze w styczniu roku 2023. Bowiem im szybciej wypełnimy rozliczenie PIT online albo w formie papierowej, tym szybciej zostanie ono rozliczone i zwrócone. Jeżeli jednak chodzi o rozróżnienie na różne PIT-y, terminy, do końca których trzeba złożyć deklarację podatkową są różne, zatem sprawdźmy, w jakim miesiącu należy wypełnić poszczególne deklaracje PIT. Zacznijmy od tego, który PIT odpowiada za jakie przychody. 

PIT 28 to deklaracja przeznaczona do rozliczenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana ryczałtowa. Stąd nazwa PIT-28 ryczałt. 

PIT 36 to druga z najczęściej wypełnianych zeznań podatkowych, w której zaznaczamy wszystkie dochody z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej.

PIT 37 to deklaracja składana przez niemalże każdego, kto otrzymuje dochody z pracy. Zaznaczamy na niej wszystkie przychody z tytułu wykonanej pracy, czyli podliczamy wszystkie roczne wypłaty; określamy wysokość otrzymywanej w roku podatkowym 2022 renty oraz emerytur oraz pieniędzy otrzymanych, wynikających z umowy o dzieło/ umowy zlecenia. Dochody z pracy są nam wypłacane przez płatnika, szefa pobierającego z wypłaty sumę na opłatę podatków. Jest to jedna z kluczowych różnic między PIT-em 36 a PIT-em 37, gdyż wbrew pozorom są to dwa różne zeznania podatkowe.  PIT-36 oraz PIT-37 to zdecydowanie najczęściej składane formularze PIT. Pierwszy z owych, to zeznanie o wysokości przychodu wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej oraz dochodów z prowadzenia specjalnych produkcji rolnych. PIT-37 zaś, to jak już wyżej wymieniliśmy, wykaz dochodu z pracy, wypłaty oraz renty czy też emerytury. Do Urzędu Skarbowego składamy albo deklarację PIT 36 albo deklarację zeznania PIT 37. Nie można złożyć obu formularzy PIT. PIT gov pisze, iż PIT rozliczamy w zależności od dochodów otrzymywanych w roku podatkowym 2022.

PIT – rozliczenie za 2022: Jak je zrobić i do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Wiemy już zatem, jakie wyróżniamy cztery główne rodzaje PIT-a. Sprawdźmy też terminy, w których musimy je rozliczyć. A więc do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2023? Urząd Skarbowy PIT podaje następujące terminy:

  • PIT-28, PIT-37, PIT-36 -na rozliczenie PIT w 2023 wymienionych deklaracji majątkowych, mamy termin do 30 kwietnia, lub maksymalnie do 2 maja 2023 roku;  
  • rozliczenie wynikające z PIT-28- termin jest taki sam jak w wyżej wymienionym przypadku, jest to więc maksymalny czas do 2 maja 2023 roku;
  • deklaracja innych PIT-ów niż te wyżej wymienione – do kiedy rozliczyć PIT 2023? termin przypada maksymalnie na koniec kwietnia 2023 roku.

Od kiedy można rozliczyć PIT 2023? Pamiętajmy iż termin złożenia PIT-a i termin wpłaty podatku może być inny, nie możemy jednak przekroczyć daty 2 maja 2023 roku. Przykładowo, możemy złożyć deklarację PIT w marcu, a zapłacić podatek dopiero w kwietniu. Warto też wiedzieć, czym jest korekta PIT. Mamy na nią aż 5 lat. Jeżeli np. zorientujemy się, iż pomyliliśmy się lub nie opisaliśmy jakiegoś przychodu. Korekta ta nie jest możliwa, jeżeli urząd już zwrócił uwagę na błąd. Musimy więc dokładnie analizować nasze PITy.

 

e-PIT 2022: PIT jak rozliczyć przez Internet?

Urząd Skarbowy PIT online daje możliwość rozliczenie się z przychodu za rok 2022, czyli złożenia deklaracji PIT przez Internet. Jeśli np. zastanawiamy się, jak rozliczyć PIT 11 przez internet, warto skorzystać z formularza dostępnego na stronie urzędu lub rozliczyć się przez aplikację podatkową. Aby to zrobić, wcześniej musimy policzyć wszystkie przychody i odliczenia wg. stawki podatkowej za miniony rok. Musimy też wiedzieć, jaki PIT jest nam potrzebny, a w tym celu potrzebujemy ostatnio wypełnionego PIT-a. PITy w 2023 roku wymagają naniesienia na nie: danych o przychodach za ubiegły rok, tj. 2022, odliczenia ulg i wszystkich prawnie przysługujących nam odliczeń, wypełnienia danych oraz dosłania załączników i obliczeń podatkowych. Gdy już to zrobimy, przykładowo wypełnimy PIT 28 online, musimy odesłać deklarację przez Internet do Urzędu Skarbowego. Jest to e urząd PIT. Jeżeli więc zastanawiamy się,  PIT  jak rozliczyć, istnieją czy warianty: stacjonarnie w urzędzie albo po pobraniu arkusza u siebie w domu (później wystarczy dostarczyć formularz z rozliczeniami), przez aplikację albo przez Internet, na stronie podanej przez Urząd Skarbowy. 

Jak długo czekać na zwrot podatku?

Według prawa, Urząd Skarbowy ma maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku – deklaracji na rozpatrzenie i zwrot podatku. W przypadku PIT-ów złożonych drogą elektroniczną, po dniu piętnastego lutego, Urząd ma tylko 45 dni na zwrot podatku. Wszystko zależy od dnia, w którym złożono deklarację lub daty wniosku o zrobienie korekty z datą zwrócenia jej do Urzędu Skarbowego miasta. Im szybciej złożymy deklarację podatkową, tym szybciej odzyskamy podatki. e-PIT 2022 można wysyłać już w lutym, natomiast składać w urzędzie od stycznia 2023 roku. A więc najlepiej zrobić to zaraz po otrzymaniu rozliczenie PIT 11.

 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Sponsorowany

Kierowcy z Myślenic znowu będą mogli zredukować liczbę punktów karnych

Opublikowano

w

Kierowcy z Myślenic znowu będą mogli zredukować liczbę punktów karnych

2022 r. przyniósł wiele zmian dla kierowców z Myślenic i innych miejscowości w Polsce, które dotyczą przede wszystkim wysokości mandatów i liczby punktów karnych przyznawanych za wykroczenia drogowe. Jedną z nich było zlikwidowania kursów redukujących liczbę punktów karnych, które jednak zostaną ponownie przywrócona w 2023 r. Na jakich zasadach?

Powrót kursów redukujących liczbę punktów karnych

2022 r. był prawdziwą rewolucją w przepisach regulujących karanie kierowców łamiących prawo ruchu drogowego. Ogromne podwyżki mandatów, możliwość odbierania samochodu pijanym kierowcom, większa liczba punktów karnych wraz z wydłużeniem czasu, po których ulegają skasowaniu, droższe ubezpieczenie samochodu w przypadku łamania przepisów, a także zlikwidowanie kursów mających na celu redukcję liczby punktów karnych to tylko niektóre z wprowadzonych zmian dotykających również osoby zmotoryzowane z Myślenic. Jak się jednak okazuje, z tego ostatniego rozwiązania – likwidacji kursów redukujących liczbę punktów karnych – ustawodawca się wycofał, dzięki czemu od 2023 r. znowu będzie możliwe uczęszczanie na takie przeszkolenia. Czy w identycznej formie, w jakiej odbywały się one do 2022 r.?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca – co prawda kursy redukcyjne powrócą, ale w nowym, odmienionym wydaniu. Przypomnijmy, że kierowca, który ma na koncie 24 punkty karne, nie może kierować pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych. Nic więc dziwnego, że wiele osób, które uzbierały np. 15 czy 20 punktów karnych, jest zainteresowanych ich obniżeniem. Już niedługo będą mogły to zrobić, jednak cała procedura będzie kosztować więcej i trwać dłużej w porównaniu z warunkami, na jakich prowadzone były tego rodzaju kursy do 2022 r.

Droższe i dłuższe kursy

Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury, w 2023 r. kurs redukujący liczbę punktów karnych będzie kosztował kierowcę 500 zł, a czas jego trwania wyniesie 28 godzin. Jednego dnia będzie można odbyć 7 godzin takiego szkolenia, co oznacza, że najszybciej da się je zakończyć w ciągu 4 dni. Co najważniejsze, kierowcy z Myślenic i wszystkich innych miejscowości w Polsce, którzy mają na koncie 24 punkty karne (20 w przypadku kierowców z dwunastomiesięcznych stażem) lub więcej i odmówią wzięcia udziału w kursie, utracą uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych. De facto szkolenia będą więc obowiązkowe dla każdego, kto osiągnął maksymalny pułap punktów karnych i chce zachować prawo jazdy.

Nie da się ukryć, że sama możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych poprzez udział w kursie powinna ucieszyć kierowców, lecz z podwyżki cen do 500 zł i wydłużenia czasu trwania do 4 dni oraz przede wszystkim z obligatoryjności nie wszyscy będą zadowoleni. Biorąc pod uwagę obowiązkowość i stawkę takich kursów, trudno nie odnieść wrażenia, że są one sposobem na dofinansowanie budżetu państwa, do którego będą wędrować pieniądze z tego tytułu.

Podobnie jest zresztą z innymi zmianami, w tym przede wszystkim z podwyżkami mandatów. Oczywiście trzeba karać kierowców jeżdżących niebezpiecznie i łamiących przepisy, jednak tak horrendalne wzrosty mandatów, z jakimi mieliśmy do czynienia 2022 r., wielu osobom wydają się uzasadnione wyłącznie z punktu widzenia interesów budżetu państwa. Potwierdzają to zresztą statystyki, zgodnie z którymi w pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono mandaty w kwocie aż o 2 razy większej niż w tym samym okresie w 2021 r.s

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

luty 2023
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« sty   mar »

youtube

Najczęściej czytane