Connect with us

Artykuł Społeczny

Cudze chwlicie…Swoje poznajcie! Wyzwanie z nagrodami dla szkół i rodzin z gminy Myślenice

Opublikowano

w

stw

„Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejnę. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo realizowany prze Fundację Owocną.

„Poznaj to co bliskie, to co nasze wyrusz myślenickimi szlakami i ciesz się pięknem otaczającej przyrody. Po wycieczce wykrzyknij razem z nami: „Swoje chwalimy bo swoje znamy, dobrze już wiemy co posiadamy.” Konkurs przeznaczony dla klas szkół podstawowych oraz rodzin z gminy Myślenice i trwa do 5.10.2021 roku. 

Do dzieła: 

 1. Zapoznajcie się z poniższym regulaminem
 2.  Idźcie na wycieczkę w dowolne zalesione miejsce w gminie Myślenice
 3. Róbcie zdjęcia a z nich prezentacje multimedialne (10-30 slajdów)
 4. Ślijcie je na adres fundacjaowocna@gmail.com do 5.10.2021 wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.
 5. Odbierajcie nagrody!

Regulamin Konkursu=WYZWANIA na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie… Swoje poznajcie!”  Dedykowanego szkołom i rodzinom  gminy Myślenice.

I. Konkurs realizowany w ramach:

wsparcia przez UMiG Myślenice zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.

Projekt ten realizowany jest pod nazwą: „Cudze chwalicie… Swoje poznajcie! Perły Myślenic – wycieczka na Uklejne. Film i konkurs promujące lokalne dziedzictwo”. Konkurs czytaj dalej „Wyzwanie”. 

II. Organizatorem Wyzwania jest Fundacja Owocna. Celem jest:

 1. Promowanie lokalnej turystyki i walorów rodzimego krajobrazu.
 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz pokazywanie czasu spędzonego na łonie natury  i w ruchu jako ciekawego i atrakcyjnego.
 3. Poprawa zdrowia i jakości życia lokalnego społeczeństwa (redukcja stresu!), zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez zaszczepienie nawyku odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród zieleni.

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

 1. Udział w Wyzwaniu  jest wolny od jakichkolwiek opłat.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać mieszkańcy gminy Myślenice lub wychowawcy znajdujących się na jej terenie placówek oświatowych.
 3. Prace konkursowe rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
 • klasy I-III szkół podstawowych,
 • klasy IV-VIII szkół podstawowych,
 • rodziny.

4. By wziąć udział w wyzwaniu należy przesłać prezentację multimedialną dokumentującą pieszą wycieczkę na jedno z zalesionych  wzgórz położonych na terenie gminy Myślenice (np. Uklejna, Chełm, Dalin, Góra Plebańska itp.)

5. Prezentacja powinna:

 • zostać zapisana w ogólnodostępnym programie graficznym (najlepiej z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx) 
 • zawierać od 10 do 30 slajdów (czas prezentacji  do 10 minut); 
 • zawierać stronę tytułową z informacją o autorach prezentacji (w przypadku szkół wystarczy podanie klasy i pełnej nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska opiekuna)
 • zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

6. Prezentację należy przesłać na adres: fundacjaowocna@gmail.com

7. Do wiadomości mailowej należy dołączyć skan lub zdjęcie  zgody podpisanej przez uczestnika. Zgoda stanowi załącznik do regulaminu Organizatora konkursu.

8. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.

IV. Termin rozstrzygnięcia Wyzwania

Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2021 roku włącznie z dopiskiem „Wyzwanie Uklejna+nazwa uczestnika” np. „Wyzwanie Uklejna  SP nr 2 kl. II B” czy „Wyzwanie Uklejna rodzina Kowalskich z Chełmu”. 

V. Nagrody

 1. Pula nagród w Wyzwaniu wynosi 2.400 zł.
 2. Laureatów Wyzwania wyłoni jury powołane przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród w poszczególnych kategoriach, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.
 4. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną powiadomieni mailowo.
 5. Dodatkowo wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu społecznościowym facebook Organizatora do 7 dni po jego zakończeniu. 
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wydarzenia EduPik czyli Pikniku dla NGO i mieszkańców organizowanego przez Fundację Owocna w dniu 10.10.2021r. na Rynku w Myślenicach lub w innym wskazanym przez Organizatora miejscu. O miejscu wręczenia nagród  Laureaci zostaną poinformowani mailowo. 

VI. Przepisy końcowe

 1. Udział w Wyzwaniu oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie prezentacji lub jej fragmentów na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora oraz promowanie jej przez Partnerów konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów Wyzwania.
 3. W sprawach dotyczących Wyzwania prosimy o kontakt mailowy: fundacjaowocna@gmail.com. 
 4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wyzwania (konkursu), będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji multimedialnej.

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niżej podpisany(a), oświadczam, że: Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci w celu uczestnictwa w wyzwaniu  „Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” przez Fundację Owocna.

Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci szkolnych/rodzin w wyzwaniu. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku/wizerunków oraz nagrania przesłanego na konkurs „Cudze chwalicie…Swoje poznajcie.” na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu. 

Wykorzystany materiał zostanie opatrzony imieniem i nazwiskiem przedstawiciela rodziny,  nazwą  szkoły/klasy. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału dzieci, młodzieży, rodzin w konkursie. 

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i promocji konkursu lub do czasu wycofania zgody. Wyrażone zgody są dobrowolne. 

Dane opiekuna klasy, przedstawiciela rodziny  oraz dane uczestników Wyzwania. …………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby: rodzica/opiekuna/wychowawcy)


Film powstał we współpracy: Fundacji Owocnej z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice w partnerstwie z: Nadleśnictwem Myślenice, PTTK Lubomi oddział Myślenice, Edytą Lewandowską oraz Telewizją Internetową iTV Myślenice. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Myślenice w 2021 roku.

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Artykuł Społeczny

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Opublikowano

w

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Złóż wniosek o zasiłek rodzinny, specjalny, opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Od 1 lipca 2022r. rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. W miesiącu lipcu można składać wnioski w formie elektronicznej o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Od 1 sierpnia 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, papierową.
 
W Myślenicach bezpośrednia obsługa klienta będzie możliwa po dokonaniu rezerwacji na stronie CUS lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 570 556 433.
 
W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie:
– od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– od 1 września 2022 do 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia 2022
– od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022- wypłata świadczeń następuje do 28 lutego 2023.
W przypadku wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie:
– od od 1 lipca 2022 do 31 sierpnia 2022 – wypłata świadczeń następuje do 31 października 2022,
– od 1 września do 30 września 2022- wypłata świadczeń następuje do 30 listopada 2022
– 1 października do dnia 31 października 2022- wypłata świadczeń następuje do 31grudnia 2022.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób i tekst „CENTRUM SPOŁECZNYCH Myślenicach MYŚLA POTRZEBACH Home Aktualności nas Pomoc społeczna 122721998 Świadczenia bip Publicznel Biuietyn Usługi Projekty Programy Kontakt RODO Rezerwacje Rodzina Seniorzy Bądź na bieżąco Aktualności Osoby zniepetnosprawnościa CAL Protokół wyboru wykonawcy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie "Przeprowadzenie sporządzenie rozwiązywania społecznych Gminy Myślenice na lata 2023 -2030" STOP PRZEMOCY!”
 
i

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Opublikowano

w

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

Od 29 czerwca do 2 lipca br., w 5 etapach zorganizowany zostanie 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. W tej międzynarodowej sportowej imprezie weźmie udział około 150 kolarzy, którzy przejadą trasę o długości 773 kilometrów w 5 województwach, w tym również w Małopolsce. 30 czerwca br. kolarze dotrą na drogi powiatu myślenickiego. W związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

TRASA III ETAPU WYŚCIGU W DNIU 30 CZERWCA (JAWORZNO-NOWY SĄCZ):

START: JAWORZNO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – PRZEJAZD PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: POWIAT OŚWIĘCIMSKI, CHRZANOWSKI, KRAKOWSKI, WADOWICKI, MYŚLENICKI (Sułkowice, Myślenice, Dobczyce), LIMANOWSKI, NOWOSĄDECKI. ROGI – NASZACOWICE – PODEGRODZIE – STADŁA – BRZEZNA – PODRZECZE – ŚWINIARSKO – MAŁA WIEŚ – CHEŁMIEC – NOWY SĄCZ: UL. KRAKOWSKA – UL. LEGIONÓW – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO – META: RYNEK

Na trasie Sułkowice – Dobczyce znacznych utrudnień w ruchu należy spodziewać się w godzinach od  14:30 od 16:40. W tym czasie funkcjonariusze będą zapewniać bezpieczeństwo, dbać o porządek publiczny orazzabezpieczać trasę przejazdu zawodników. Wyścig będzie odbywać się przy ruchu częściowo ograniczonym, wstrzymywanym przez umundurowanych policjantów na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 15 minut. Przypominamy, że uczestnicy wyścigu posiadają pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez policjantów.

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM

UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
UWAGA! 30 CZERWCA BR. NA DROGACH POWIATU MYŚLENICKIEGO UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM
 
 

Kontynuuj czytanie

Artykuł Społeczny

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022

Opublikowano

w

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych- wakacje 2022
stw

To już 4. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022, który spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Dane dotyczące wypadków w okresie wakacyjnym

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - dane przedstawione na mapie znajdują się w tekście poniżej.

 • Wszystkie wypadki [12]
 • Ostatnia doba [4]
 • Od początku wakacji [8]
 • Wypadki drogowe, w których osoba zmarła w okresie do 30 dni [N/A]

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Kolejny raz, w promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączyła się  firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i  centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

 


 

ŹRÓDŁO: BRD, KGP, Małopolska Policja

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

lipiec 2022
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« cze   sie »

youtube

Najczęściej czytane