Connect with us

Gmina Dobczyce

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”

Opublikowano

w

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”
GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”
GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”

W styczniu br. zaprezentowaliśmy wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic. Przedstawione rozwiązania oraz wstępny etap prac nad tą inwestycją przełożyły się na szereg zapytań, opinii, spostrzeżeń oraz uwag mieszkańców i władz samorządowych. Do końca marca wpłynęło do nas ok. 12,5 tys. opinii, a kolejne wciąż spływają. Są one dla nas szczególnie ważne, gdyż zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją.

Wynik Studium korytarzowego.

Na początku roku podczas prezentowania wyników SK, podkreślaliśmy, że korytarze mają ok. 3-5 km szerokości. Przypominamy, że konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W opracowanym SK koncentrowaliśmy się nie tylko na drodze ekspresowej S7, ale na stworzeniu w pełni funkcjonalnego układu drogowego z uwzględnieniem drogi ekspresowej S52, jej potencjalnej kontynuacji czy powiązania z siecią dróg.

Analizie poddaliśmy obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.

Mieszkańcy Małopolski potrzebują w perspektywie najbliższych lat rozwiązań komunikacyjnych usprawniających ruch. Planując inwestycje, GDDKiA bierze pod uwagę zarówno potrzeby lokalnych społeczności, jak i konieczność stworzenia spójnej i funkcjonalnej sieci drogowej. Droga ekspresowa S7 to również trasa o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym. A odcinek S7 Kraków – Myślenice, to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze.

Ważna informacja dla mieszkańców

Na obecnym etapie planistycznym zależy nam, aby zrobić kolejny krok, tj. uzyskać finansowanie na prace przygotowawcze. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy przeanalizować wszystkie stanowiska i sugestie, jakie do nas docierają. Dopiero kiedy znajdziemy rozwiązanie akceptowalne społecznie, będziemy mogli przystąpić do kolejnych prac. Naszym celem nie jest generowanie konfliktów, ale tworzenie spójnej i efektywnej sieci drogowej, która służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom jak i całemu społeczeństwu. Zaprzestanie dalszych prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie, ze względu na brak społecznego kompromisu i lokalnego zrozumienia dla potrzeby realizacji tej inwestycji, może spowodować znaczne odsunięcie w czasie jej budowy. W najgorszym scenariuszu może też oznaczać całkowitą rezygnację z tego niezwykle potrzebnego społeczeństwu zadania.

Znając ogólny kierunek przebiegu drogi, będziemy szukali precyzyjnych rozwiązań, które przedstawimy interesariuszom, w tym przedstawicielom społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Jako inwestor jesteśmy zobligowani do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego już na etapie planowania drogi prowadzimy szeroką akcję informacyjną, którą będziemy kontynuować na kolejnych etapach prac przygotowawczych.

Prezentując efekty przeprowadzonych analiz, dajemy wszystkim możliwość zapoznania się i przedstawienia preferencji dla zaprezentowanych rozwiązań. Nie zostały jeszcze podjęte decyzje odnośnie dalszych rozwiązań i procedowania inwestycji. Do tej pory zebraliśmy ponad 12 tys. opinii. Spływają kolejne, które są dla nas niezwykle ważne. Chcemy poznać stanowiska społeczeństwa, władz samorządowych i innych zainteresowanych efektem naszych prac. Umożliwi to podjęcie dalszych działań bazujących na współpracy i budowaniu poprawnych relacji, które przynoszą korzyści wszystkim interesariuszom.

Wyjaśniamy wątpliwości

W ostatnich dniach do przedstawicieli wszystkich szczebli władz samorządowych na terenach, przez które przechodzą zaproponowane przez nas warianty przyszłej drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice wystosowaliśmy pismo. Trafiło ono również do wszystkich parlamentarzystów, których okręgi wyborcze choć w części pokrywają się z ww. terenami. W piśmie, które również publikujemy poniżej, wyjaśniamy m.in., że zakończyliśmy wstępny etap prac i przedstawiliśmy ich efekty poszczególnym samorządom, mieszkańcom i opinii publicznej. Piszemy o tym, że wszyscy doskonale wiemy i zgadzamy się z tym, że niezbędna jest realizacja drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice, która uzupełni ostatni brakujący fragment ciągu drogi ekspresowej S7 w Polsce, a tym samym usprawni komunikację nie tylko na szczeblu regionalnym, ale ogólnopolskim. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku jest nieefektywna. Przebiega przez obszary gęstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie ze względu na natężenie ruchu często tworzą się długie korki.

Mamy świadomość, że część mieszkańców ma wątpliwości związane z planowaną trasą, które wynikają w dużej mierze z poziomu skomplikowania całego procesu inwestycyjnego. W piśmie zwracamy uwagę na złożoność uwarunkowań lokalnych, które wymagają analiz w ramach kolejnych etapów prac przygotowawczych. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim odpowiedzi na wiele potencjalnych pytań i wątpliwości.

Wskazujemy też na istotę inwestycji oraz wymianę informacji między GDDKiA i lokalnymi społecznościami a poszczególnymi samorządami. Prowadzenie dalszych prac projektowych dotyczących planowanej budowy drogi ekspresowej S7 będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Wymagać to będzie opracowania i skierowania do Ministra Infrastruktury Programu inwestycji na prace przygotowawcze. Jego uzgodnienie pozwoli rozpocząć kolejny etap prac – wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy STEŚ wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU.

Powyższy komunikat został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/duze-zainteresowanie-spoleczne-s7-krakow—myslenice-zbieramy-opinie-i-liczymy-na-wspolprace .

Pismo GDDLKiA wysłane m.in. do parlamentarzystów i samorządowców.

Pismo_GDDKiA

Informacje: Iwona Mikrut, Główny specjalista ds. komunikacji społeczne GDDKiA

 

 

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku

Opublikowano

w

Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku
Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku
Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku

Święty Mikołaj już tradycyjnie w okolicach 6 grudnia złożył wizytę mieszkańcom Dobczyc. Z workiem pełnym słodkości przybył na dobczycki rynek…strażackim meleksem. 

Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku

Organizatorem słodkiego, mikołajkowego spotkania, które w tym roku odbyło się w niedzielę 4 grudnia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. O transport Świętego Mikołaja zadbali Druhowie z OSP Gruszów oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dobczycach. Pomocnikami Mikołaja, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników spotkania byli natomiast uczniowie Liceum Ratowniczego w Zespole Szkół im. J. Tischnera w Dobczycach, Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice oraz Korpus Kadetów działający w Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach.

Samo spotkanie odbyło się dzięki pomocy lokalnych przedsiebiorców. W tym roku akcję wsparli: Bank Spółdzielczy w Dobczycach, Supermarket JAN, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dobczycach, Firma Larkis i Ms-Klima.

 

Spotkanie z Mikołajem na dobczyckim rynku to nie jedyna świąteczna tradycja w Gminie Dobczyce. Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią, do Dobczyc porwaca Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia Uliczna, na które serdecznie zapraszamy. Jarmark odbędzie się 18 grudnia 2022 r. na Małym Rynku w Dobczycach w godz. 10:00 – 18:00.

Święty Mikołaj tradycyjnie z wizytą na dobczyckim rynku

 

 


Informacje i zdjęcia: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

 

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Bo liczy się przede wszystkim człowiek- zakończenie projektu „Jestem… Biblioteka Integruje Człowieka”

Opublikowano

w

Bo liczy się przede wszystkim człowiek- zakończenie projektu „Jestem… Biblioteka Integruje Człowieka”
Bo liczy się przede wszystkim człowiek- zakończenie projektu „Jestem… Biblioteka Integruje Człowieka”
Bo liczy się przede wszystkim człowiek- zakończenie projektu „Jestem… Biblioteka Integruje Człowieka”

28 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach zakończył się projekt „JESTEM… BIBLIOTEKA INTEGRUJE CZŁOWIEKA”.  Ta wyjątkowa inicjatywa, pełna wrażliwości na drugiego człowieka pokazała, że sama niepełnosprawność nigdy nie powinna definiować żadnego człowieka. 

Bo liczy się przede wszystkim człowiek- zakończenie projektu „Jestem… Biblioteka Integruje Człowieka”

Bohaterami projektu byli: Elżbieta Bogacz, Maria Jasek, Weronika Góra, Magdalena Klimek, Magdalena Leńczowska, Natalia Piwowarczyk, Rafał Żmuda oraz Rodzina Piąstków. 

Poniedziałkowe spotkanie było ostatnią częścią projektu realizowanego w zaciszu dobczyckiej biblioteki, któremu towarzyszył wernisaż wystawy fotografii „JESTEM”. Autorem wspomnianej wystawy zdjęć jest Paweł Stożek, który w obiektywie swojego aparatu starał się uchwycić tytułowe Jestem bohaterów.

Autor Fotografii: Paweł Stożek, Źródło: Gmina i Miasto Dobczyce
Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobczycach, a także twórczości Marii Jasek i Natalii Piwowarczyk. Wieczór umiliła recytacja wierszy autorstwa Magdaleny Klimek i Marii Jasek, a także występ Elżbiety Bogacz, Anny Murzyn oraz uczestników WTZ Dobczyce. Każda z tych osób dała tym samym wyraz hasłu „JESTEM i MAM TALENT”.
 
O Projekcie:

„JESTEM…BIBLIOTEKA INTEGRUJE CZŁOWIEKA” to projekt zainicjowany przez Natalię Piwowarczyk i Małgorzatę Molendys. Inicjatywa ta rozpoczęła się już w marcu tego roku, a w ramach projektu odbyły się dwie prelekcje zmieniające patrzenie na niepełnosprawność.

Pierwsza z nich „JESTEM – ZOBACZ MNIE…” to spotkanie z 7 osobami, które opowiedały o swoim życiu, pasjach, pracy i codziennym życiu. Wśród zaproszonych do rozmów gości znaleźli się: Elżbieta Bogacz, Maria Jasek, Weronika Góra, Magdalena Klimek, Magdalena Leńczowska, Natalia Piwowarczyk i Rafał Żmuda.  

Druga prelekcja „JESTEM W PODRÓŻY” to spotkanie z Rodziną Państwa Piąstków, którzy opowiedzieli o swojej podróży życia w sensie dosłownym i metaforycznym.

Poza tym swoim talentem w warsztatach „JESTEM I TWORZĘ” podzieliły się Elżbieta Bogacz (prowadząca warsztaty florystyczne) oraz Natalia Piwowarczyk (prowadząca warsztaty rękodzielnicze). Podczas trwania całego projektu na Facebooku biblioteki pojawiały się posty dotyczące literatury poruszającej temat niepełnosprawności.

Całość inicjatywy zakończyło wspomniane powyżej spotkanie „JESTEM” i „JESTEM I MAM TALENT”.


Informacje i zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, Gmina i Miasto Dobczyce

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U

Opublikowano

w

Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U
Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U
Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U

W Hali Arena w Gliwicach, 25 listopada odbyły się Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U. Podczas zawodów złoty medal wywalczył mieszkanic Dobczyc – Paweł Laszczak.

Mistrzostwo Polski to nie pierwszy jego wielki sukces, bowiem Paweł jest m.in. zdobywcą srebrnego medalu w wyścigach dronów na tegorocznych światowych igrzyskach w sportach nieolimpijskich – The World Games, które w lipcu odbywały się w amerykańskim Birmingham.

Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U

Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U odbyły się w ramach Śląskich Dni Lotnictwa i Dronów.  Do wyścigu przystąpiło 23 pilotów z całej Polski, z których wielu mogliśmy wcześniej podziwiać podczas serii wyścigów z cyklu Puchar Polski rozgrywanych na przełomie czerwca i sierpnia br. Na specjalnie przygotowanym oświetlonym torze, można było podziwiać latające drony z predkością ponad 150 km/h. Tor ten był wymagający i  trudny technicznie, a przeszkody znajdowały się zarówno na płycie hali, na wyłączonej części trybun jak i znajdowały się podwieszone w powietrzu.

Na terenie Hali Arena w Gliwicach na zgromadzonych widzów czekała Strefa Edukacji, w której mogli poznać najbardziej popularne drony oraz uzyskać informacje o rodzaju szkoleń i uprawnień niezbędnych do pilotażu bezzałogowego statku powietrznego. Kolejną atrakcją był Symulator Drona licznie odwiedzany szczególnie przez najmłodszych, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił w lotach różnymi dronami.

Paweł Laszczak z Dobczyc Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych FPV w kategorii F9U

W ramach równoległego wydarzenia organizowanego przez Śląski Klaster Lotniczy odbywającego się w Sali konferencyjnej Hali Arena pod nazwą Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów odbyła się całodniowa konferencja poświęcona szeroko pojętej branży lotniczej.

Poniżej prenentujemy wywiad z Mistrzem Polski Dronów Wyścigowych, przeprowadzony przez Antoniego Karasia tuż po zakończonych zawodach: 


 

 


Informacje i zdjęcia: World Drone Pilots Organization (WDPO), Gmina i Miasto Dobczyce.

Film: drones24.info

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

grudzień 2022
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« lis   sty »

youtube

Najczęściej czytane