Connect with us

Gmina Lubień

Gmina Lubień. W sobotę odbędzie się Dzień Szczepień Przeciwko COVID-19

Opublikowano

w

szczepienie
Gmina Lubień. W sobotę odbędzie się Dzień Szczepień Przeciwko COVID-19

Urząd Gminy w Lubniu oraz Ośrodek Zdrowia LUB-MED w Lubniu serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Lubień i okolic na specjalny DZIEŃ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia br. od godziny 9:00 w Ośrodku Zdrowia w Lubniu.

Zapisy na szczepienia są możliwe do dnia 27 sierpnia br. pod numerem tel. 533 657 655 w godz. od 10:00 do 20:00 lub bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia w Lubniu.

 

Inf.: Gmina Lubień

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Lubień

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

Opublikowano

w

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa
Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

23 stycznia w zimowe popołudnie w OSP Tenczyn odbyły się tradycyjne tenczyńskie Jasełka. Zaangażowanie społeczności lokalnej przełożyło się na wyjątkowe wydarzenie związane z narodzeniem Dzieciątka Jezus.

Jasełka zorganizowali: OSP TenczyN, GOK Lubień oraz Stowarzyszenie TEN-CZYN przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców Tenczyna.

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

Opublikowano

w

Gmina Lubień
Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

O G Ł O S Z E N I E: Wójta Gminy Lubień, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z Uchwałą nr XXVII/224/2021 Rady Gminy Lubień z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r . w Urzędzie Gminy Lubień (32-433 Lubień 50); w godzinach urzędowania, informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: gmina@lubien.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 2693 911 lub 18 2693 921. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.lubien.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, odbędzie się w dniu 9 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy Lubień, początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2022r. oraz ustnie do protokołu
w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@lubien.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubień.

Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości
składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca
2022r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres: email: gmina@lubien.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubień.
Wójt Gminy Lubiń mgr inż. Kazimierz Szczepaniec.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Lubień (z siedzibą Urząd Gminy Lubień,
32-433 Lubień 50), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
3.Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Strona 2 z 2
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany
wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tzn. dane
osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl

Wójt Gminy Lubień

informacje: Urząd Gminy Lubień

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Opublikowano

w

dzień babci i dziadka
Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Dzieci powiedzą co wiedzą, to wyjątkowy program w którym najmłodsi mieszkańcy ziemi myślenickiej mówią o tym co ważne od serca i bardzo głośno. Dziś przypominamy nasze spotkanie z przesympatycznymi przedszkolakami z Przedszkola „Smykolandia” w Lubniu. Dzieci odwiedziły nasze studio w styczniu 2020 roku, opowiedzieli o swoich dziadkach i babciach. Okazja do przypomnienia tego odcinka programu jest znakomita, ponieważ właśnie dziś 21 i jutro 22 stycznia obchodzone są kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Najlepsze życzenia dla babci i dziadków:

Pędzą wnuki ulicami, z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków, są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami , już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane