Connect with us

Gmina Lubień

Jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego od dzisiejszego popołudnia ma być udostępniona dla kierowców

Opublikowano

w

Jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego od dzisiejszego popołudnia ma być udostępniona dla kierowców
Jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego od dzisiejszego popołudnia ma być udostępniona dla kierowców

30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, wczesnym popołudniem, udostępniona zostanie dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego. Tym samym na jezdni lewej, w kierunku Krakowa, ruch odbywał się będzie także dwoma pasami.

S7 Lubień – Naprawa ma długość 7,6 km. Przy dwujezdniowej drodze klasy S powstają dwa MOP-Y : Lubień i Krzeczów. Około 24 % drogi przebiega po obiektach, a 49 % w wykopach. Wybudowano 10 obiektów inżynierskich dla każdej jezdni oraz 6 małych obiektów na potoku Krzywańskim.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa jest częścią ok. 16,7 km drogi ekspresowej zakończonej w Rabce Zdroju, którą podzielono na trzy części realizacyjne. Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień – Rabka Zdrój wynosi 2 471 380 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 322 398 015,17 zł. Umowa o dofinansowanie unijne podpisana została 11 września 2017 r.

 

W Naprawie omijamy tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz. jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/godz., ponieważ jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 tzw. Starej Zakopianki i omijamy budowę tunelu.

Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory.

 

Prace poza jednią

Ukończona została budowa jezdni prawej S7 Lubień Naprawa, co nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z miejsc obsługi podróżnych: MOP Lubień i MOP Krzeczów, gdyż tu również trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

Wcześniej była lewa jezdnia

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:

– brak wymaganego postępu robót,

– narastające opóźnienia,

– nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM, która budowała ten wiadukt jako podwykonawca firmy IDS BUD czyli poprzedniego wykonawcy S7 Lubień-Naprawa. W ramach umowy wykonawca miał dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Zakończenie robót nastąpiło w listopadzie 2021 r.

22 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała  umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Koszt inwestycji wynosi ponad 74,5 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania uwzględnione są także urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Jak informuje GDDKiA również dzisiaj 30.11.2021 1 uruchomiony zostanie kolejny objazd DK47 w Rdzawce, w km od ok. 7+300 do ok. 7+600.w m. Przekierowanie ruchu na objazd pozwoli na rozpoczęcie robót ziemnych związanych z posadowieniem wiaduktu i przejścia dla zwierząt.

W Rdzawce trwają prace przy trzech obiektach.

-Pale wielkośrednicowe, zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz układanie betonu podkładowego wykonywane są na obiekcie nad doliną potoku Kubanowskiego.
-Zasypkę przyczółka, wytwórnię do nasuwania ustroju nośnego oraz zbrojenie segmentu 1 ustroju nośnego wykonują na wiadukcie drogowym w ciągu DK47 nad drogami dojazdowymi oraz ciekiem bez nazwy.
-Betonowana jest głowica słupa oraz wykonywana zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym nad rzeką Rabą i dodatkową jezdnią.

Zaawansowanie prac na budowie dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ wynosi aktualnie:

– roboty drogowe 44%

– obiekty inżynierskie 40,5%

 


Inf.: GDDKiA

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Lubień

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

Opublikowano

w

Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa
Tradycyjne Jasełka w Tenczynie  A.D. 2022. Było radośnie i donośnie… Relacja filmowa

23 stycznia w zimowe popołudnie w OSP Tenczyn odbyły się tradycyjne tenczyńskie Jasełka. Zaangażowanie społeczności lokalnej przełożyło się na wyjątkowe wydarzenie związane z narodzeniem Dzieciątka Jezus.

Jasełka zorganizowali: OSP TenczyN, GOK Lubień oraz Stowarzyszenie TEN-CZYN przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców Tenczyna.

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

Opublikowano

w

Gmina Lubień
Nowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Lubień. Projekt zmiany dostępny w Urzędzie Gminy Lubień

O G Ł O S Z E N I E: Wójta Gminy Lubień, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z Uchwałą nr XXVII/224/2021 Rady Gminy Lubień z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r . w Urzędzie Gminy Lubień (32-433 Lubień 50); w godzinach urzędowania, informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: gmina@lubien.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 2693 911 lub 18 2693 921. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.lubien.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, odbędzie się w dniu 9 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy Lubień, początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2022r. oraz ustnie do protokołu
w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@lubien.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubień.

Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości
składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca
2022r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres: email: gmina@lubien.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubień.
Wójt Gminy Lubiń mgr inż. Kazimierz Szczepaniec.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2.Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Lubień (z siedzibą Urząd Gminy Lubień,
32-433 Lubień 50), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
3.Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Strona 2 z 2
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany
wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tzn. dane
osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl

Wójt Gminy Lubień

informacje: Urząd Gminy Lubień

Kontynuuj czytanie

Gmina Lubień

Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Opublikowano

w

dzień babci i dziadka
Najlepsze życzenia dla babć i dziadków. Dzieci powiedzą co wiedzą o Babci i Dziadku

Dzieci powiedzą co wiedzą, to wyjątkowy program w którym najmłodsi mieszkańcy ziemi myślenickiej mówią o tym co ważne od serca i bardzo głośno. Dziś przypominamy nasze spotkanie z przesympatycznymi przedszkolakami z Przedszkola „Smykolandia” w Lubniu. Dzieci odwiedziły nasze studio w styczniu 2020 roku, opowiedzieli o swoich dziadkach i babciach. Okazja do przypomnienia tego odcinka programu jest znakomita, ponieważ właśnie dziś 21 i jutro 22 stycznia obchodzone są kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Najlepsze życzenia dla babci i dziadków:

Pędzą wnuki ulicami, z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków, są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami , już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane