fbpx
Connect with us

Sport

Konkursy Ministerstwa Sportu – dofinansowanie działalności na 2021 rok!

Małgorzata Miszczak

Opublikowano

w

Ministerstwo Sportu ogłosiło kilka konkursów dedykowanych instytucjom, organizacjom zajmującym się działaniami o charakterze sportowym. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty, które są szansą na pozyskanie środków na działanie w obszarze sportu w 2021 roku:

 • Program „Sport wszystkich dzieci”, złożony z trzech komponentów: Projekt „Lokalny Animator Sportu”, wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r., Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wnioski do 20 stycznia 2021 r., Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
 • Dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, termin składania wniosków do 21.12.2020 r.
 • Program „Sport dla wszystkich w 2021 roku, termin składania wniosków do 31 grudnia 2020 r.
 • Program Klub – edycja 2021, termin składania wniosków do 15.03.2021 r.

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ!


Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Grafika informująca o Programie Sport Wszystkich Dzieci 2021. Na zdjęciu radosne dzieci trzymające puchar.

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł. 

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. 

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł. 
  • Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią,
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym – 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%). 

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci


Konkurs na dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Programy Ministerstwa Sportu. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - edycja 2021. Po prawej stronie dziewczynka podczas lekcji pływania.

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Zadania przewidziane do realizacji:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
  – łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł
  – termin realizacji: od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
  – termin rozpatrzenia wniosków: do 29 stycznia 2021 r. 
 2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
  – łączna kwota dofinansowania: 13,9 mln zł
  – termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
  – termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.
 3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  – łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
  -termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
  – termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych spowodowaną epidemią, decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego zwiększono stawki dla instruktorów oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach ww. zadań nr 1 i 3 z 40 zł (w br.) do 60 zł oraz poziom dofinansowania wariantów realizacyjnych zadania nr 2 ze 100 zł (w br.) do 120 zł i ze 180 zł (w br.) do 200 zł. Wydłużono również termin zakończenia realizacji zadania nr 1 z 15 kwietnia (w br.) do 8 grudnia w roku 2021 r.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzą z utworzonego na mocy ustawy art. 13³ ust. 1 ustawyz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

 • W 2019 roku – 28,86 mln zł.
 • W 2020 roku – 28,86 mln zł.

Wnioski na w/w zadania należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.


Więcej informacji  BIPhttps://www.gov.pl/web/sport/otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow


Program „Sport Dla Wszystkich w 2021 r.”

Grafika dotycząca programu Sport dla Wszystkich: Mama z córka podczas skakania na skakance.

Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 24 mln zł!

Celem Programu jest:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                           
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2021 roku kwotę 24 000 000,00 zł.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 18 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Programu KLUB – edycja 2021

Programy Ministerstwa Sportu. Rządowy Program KLUB. Nabór do edycji 2021. Wnioski mozna składać do 15 marca 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Głównymi celami programu są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

 1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem:https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Więcej informacji na naszym BIPhttps://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub


Jeśli szukasz bieżących informacji z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Redaktor, trener, edukator. Z wykształcenia menager, pedagog, coach wlb, absolwentka UJ. W pracy to człowiek jest dla niej największą wartością. Ceni pasjonatów oraz tradycję lokalną, a jej misją jest promowanie szeroko pojętej kultury regionu. Mama dwójki dzieci oraz od trzynastu lat żona tego samego męża.

Wydarzenia

Styczeń 2021
PWŚCPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Gru   Lut »

youtube

Najczęściej czytane