" /> "Małopolska na Sportowo" ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie Urzędu Marszałkowskiego : Myślenice iTV - Telewizja Internetowa
Connect with us

Sport

„Małopolska na Sportowo” ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie Urzędu Marszałkowskiego

Małgorzata Miszczak

Opublikowano

w

małopolska na sportowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ogłosił Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo”

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wykonując „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo”, którego treść określa załącznik do niniejszej Uchwały.

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe
do łącznej kwoty 2 150 000 złotych, (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  1. organizacji imprez sportowych wojewódzkich,  ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych
    o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).

W ramach Konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześnie niż 1 kwietnia 2021 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 roku.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniej, niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania, określonego w umowie. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 65/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku.


Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.

Kogo dotyczy?

Uprawnionymi do składania ofert są: organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie, oraz prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań . Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy przygotowywać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/ Wygenerowaną (wydrukowaną) z systemu i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną) wraz z obowiązującymi załącznikami, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej- pn. „Małopolska na Sportowo”, do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem:
a)        Dziennika Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków lub „urny wrzutowej na korespondencję do Urzędu Marszałkowskiego” (jeśli bezpośrednia obsługa klienta przez Dziennik Podawczy nie będzie możliwa, z uwagi na sytuację epidemiologiczną) – urna dostępna będzie tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, od godz. 8.00do godz. 16.00;
b)        operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Igrzysk Europejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu (wersji papierowej) do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, dopuszcza się składanie oferty (wraz z załącznikami w formacie .pdf zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html. Oferty muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Jeśli oferent nie dostarczy oferty w jeden z ww. sposobów oferta zostanie bez rozpatrzenia.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)   aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

a)  w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)  w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;

c)  w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;

d)  kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)  inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

3)  Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;

4)  oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja;

W przypadku składania przez Oferenta większej liczby ofert, powyższe załączniki i dokumenty do oferty mogą być dołączone tylko do jednej oferty.  W kolejnych ofertach winna znaleźć się informacja, do której oferty zostały dołączone te załączniki.

Załączniki (jak wyżej) muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) został wydrukowany ze strony E-MS Portal (https://ems.ms.gov.pl/), Oferent/Oferenci nie musi/muszą poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

UWAGA!

Na etapie przygotowania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem konkursu (Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania -> „Załączniki”

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Sportu i Igrzysk Europejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej- pn. „Małopolska na Sportowo”


Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania wniosków:

2021-02-19

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie do 31 marca 2021 r.

Departament realizujący:

Departament Sportu i Igrzysk Europejskich
 

Kontakt w sprawie konkursu:

Zespół ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Departament Sportu i igrzysk Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel. 12 379 60 55

e-mail: jacek.cwik@umwm.malopolska.pl

Dodatkowe informacje:

Korzystanie z niektórych rozbudowanych formularzy może być utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami. W razie problemów prosimy o kontakt. Pracownik zespołu udzieli wszelkiej pomocy.


Jeśli szukasz bieżących informacji z naszego regionu subskrybuj nasz kanał:

Dziennikarz, trener kompetencji miękkich, praktyk zmian któremu na sercu leży podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy to człowiek jest dla mnie największą wartością. Cenię pasjonatów oraz lokalny potencjał: społeczny, kulturalny, turystyczny oraz ekonomiczny. Moją misją jest promowanie tego co dobre w naszym regionie. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci oraz od piętnastu lat żoną tego samego męża.

Wydarzenia

Kwiecień 2021
PWŚCPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« Mar   Maj »

youtube

Najczęściej czytane