fbpx
Connect with us

Gmina Dobczyce

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”- szansa na dofinansowanie

Ewelina Mielecka-Stankiewicz

Opublikowano

w

MAŁOPOLSKA: Rozpoczął się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.

Opis konkursu:

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1)    przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację  wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).
2.    W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:
a)    Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych np. : warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.
b)    Zakup co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesoriami muzycznymi lub jednego elementu stroju z przeznaczeniem dla orkiestr dętych. 
3.    Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Zleceniodawcę w Regulaminie konkursu oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego, o którym mowa w pkt 6 oferty. 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.07.2019 r. i nie później niż 31.12.2019 r.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż
 20 000 złotych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się „innymi środkami finansowymi”, lub sumą „innych środków finansowych” i „wkładu osobowego” w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.


Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz organizacje zwykłe.
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Podstawy prawne:

Uchwała Nr 1188/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”

Wymagane dokumenty:

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:
1. Oferta na obowiązującym formularzu.
2. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych).
3. Inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) złożonego wniosku o zmianę danych w KRS.

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
O

z dopiskiem na kopercie:

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy


Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

2019-07-31

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

Dla uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Departament realizujący:

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
 

Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Zespół ds. aktywności kulturowej
ul. Racławicka 56, Kraków
Tel: (12) 63-03-476, (12) 63-03-511, (12) 63-03-528,  fax (12) 63-03-341

Dodatkowe informacje:

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” środki finansowe do łącznej kwoty 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.

Załączniki z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie :

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html?fbclid=IwAR0i4LWTL_JDr23TvtAFOIm9mp2NdvZWPKRToGvVq9sCNhL4VDhwhyimkPs

ŹRÓDŁO: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Wydarzenia

Lipiec 2020
PWŚCPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Cze   Sie »

youtube

Najczęściej czytane