Connect with us

Powiat myślenicki

Matury 2020- czas start !

Opublikowano

w

szkołaminiatura
Zgodnie z ogłoszonym terminarzem w poniedziałek 8 czerwca rozpoczęła się część pisemna matur 2020. Część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do matury 2020 przystąpi 763 abiturientów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat MyślenickiW poszczególnych szkołach ponadpodstawowych powiatu ilość  uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości jest zróżnicowana i przedstawia się następująco. Do matury ma przystąpić: 228 abiturientów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach: 191 abiturientów, w Zespole Szkół w Myślenicach: 80 abiturientów, w Zespole Szkół w Dobczycach: 113 abiturientów, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu: 26 abiturientów, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach: 38 abiturientów, a w II Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach przy Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności: 87 abiturientów.

Uczniowie, którzy przystąpią w czasie epidemii koronawirusa do matury 2020 muszą liczyć się z tym, że pojawią się pewne ograniczenia i że będą wprowadzone szczególne zasady bezpieczeństwa. Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania matur. Jak podkreślił MEN w komunikacie – dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły wybiera te, które można wprowadzić w danej szkole. Wśród obowiązkowych wytycznych zwrócono uwagę w szczególności na kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Obligatoryjna będzie także dezynfekcja ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający. Każdy maturzysta będzie musiał korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przez szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, dyrektorzy szkół poinformują maturzystów o przyjętych procedurach dotyczących wpuszczania zdających na teren szkoły oraz do sal egzaminacyjnych, zarówno przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Dwie formuły egzaminu

W czerwcu 2020 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny w terminie głównym będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

 1. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:
 1. tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)
 2. absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:
 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)
 1. absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).
 2. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:
 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej).

W 2020 r. przeprowadzonych zostanie również 327 egzaminów w części ustnej, w tym: 26 egzaminów z języka polskiego, 285 egzaminów z języka angielskiego, 1 egzamin z języka francuskiego, 13 egzaminów z języka niemieckiego i 2 – z języka rosyjskiego1.

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

 1. w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych oraz członkowie zespołów nadzorujących zostali poproszeni przez dyrektora CKE o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdających, tak aby każdy z nich otrzymał właściwy arkusz w odpowiedniej formule. Wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej (poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”).

Terminy wydrukowane na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych oraz terminy, w których egzamin z każdego przedmiotu zostanie faktycznie przeprowadzony.

Przedmiot / PoziomTermin wydrukowany na stronie tytułowej arkuszaTermin egzaminuw czerwcu 2020 r.
język polski – PP4 maja 2020 r.8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język polski – PR4 maja 2020 r.8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka – PP5 maja 2020 r.9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język łaciński i kultura antyczna – PP, PR5 maja 2020 r.9 czerwca 2020 r. (wtorek)
język angielski – PP6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – PR6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
język angielski – DJ6 maja 2020 r.10 czerwca 2020 r. (środa)
matematyka – PR7 maja 2020 r.15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
filozofia – PP, PR7 maja 2020 r.15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia – PP, PR8 maja 2020 r.16 czerwca 2020 r. (wtorek)
wiedza o społeczeństwie – PP, PR8 maja 2020 r.16 czerwca 2020 r. (wtorek)
chemia – PP, PR11 maja 2020 r.17 czerwca 2020 r. (środa)
informatyka – PP, PR11 maja 2020 r.17 czerwca 2020 r. (środa)
język niemiecki – PP12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – PR12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
język niemiecki – DJ12 maja 2020 r.18 czerwca 2020 r. (czwartek)
geografia – PP, PR13 maja 2020 r.19 czerwca 2020 r. (piątek)
historia sztuki – PP, PR13 maja 2020 r.19 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PP14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – PR14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język rosyjski – DJ14 maja 2020 r.26 czerwca 2020 r. (piątek)
język francuski – PP15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – PR15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
język francuski – DJ15 maja 2020 r.23 czerwca 2020 r. (wtorek)
fizyka – PRfizyka i astronomia – PP, PR18 maja 2020 r.24 czerwca 2020 r. (środa)
historia – PP, PR18 maja 2020 r.24 czerwca 2020 r. (środa)
język hiszpański – PP19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – PR19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język hiszpański – DJ19 maja 2020 r.25 czerwca 2020 r. (czwartek)
język włoski – PP20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – PR20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język włoski – DJ20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język łemkowski – PP, PR20 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia muzyki – PP, PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język kaszubski – PP, PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język litewski – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język białoruski – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PP21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
język ukraiński – PR21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
matematyka w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
biologia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
chemia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
fizyka w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
geografia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
historia w języku obcym21 maja 2020 r.29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)


272 tys. osób przystępujących do egzaminu maturalnego  

Około 272 000 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym
 • matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana (z wyjątkiem osób, o których mowa powyżej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowychEgzamin w „nowej” formule (wyłącznie absolwenci z 2020 r.)
1 (obowiązkowy)39,7%
231,5%
323,5%
44,7%
50,5%
60,1%

Poziom rozszerzony – najchętniej wybierane przedmioty

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2020 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 162 928 osób (59,9% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • geografia – 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • matematyka – 65 936 osób (24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • język polski – 60 555 osób (22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • biologia – 46 805 osób (17,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • chemia – 25 594 osoby (9,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • fizyka – 21 672 osoby (8,0% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • historia – 20 430 osób (7,5% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób (6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • informatyka – 9 151 osób (3,4% zdających – absolwentów 2020 r.)
 • język niemiecki – 6 376 osób (2,2% zdających – absolwentów 2020 r.).

Ogłoszenie wyników 11 sierpnia br.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bezpłatnie można z niej pobrać lub na niej obejrzeć:

 • informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów w „nowej” i „starej” formule
 • karty wzorów na egzamin z matematyki, chemii i fizyki w „starej” formule
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki w „nowej” formule
 • arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych egzaminu w „nowej” i „starej” formule
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne w „nowej” formule
 • arkusze próbnych egzaminów maturalnych w „nowej” formule
 • zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów (w „nowej” formule)
 • filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii i języka polskiego (w „nowej” formule), w tym filmy dla osób niesłyszących (egzamin w „nowej” formule), oraz scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
 • zbiory dodatkowych zadań z matematyki (dla egzaminu w obu formułach).

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Myślenice

Elektonarzędzia AEG – obejrzyj, przetestuj! Pokaz z promocjami w N-BIS Myślenice 31.05.2022

Opublikowano

w

Elektonarzędzia AEG – obejrzyj, przetestuj! Pokaz z promocjami w N-BIS Myślenice 31.05.2022

AEG Powertools Polska – nie zatrzymuje się i rusza z dalszymi pokazami sprzętu AEG, na których będziecie mogli obejrzeć i przetestować pełną gamę profesjonalnych elektronarzędzi dla każdego oraz skorzystać ze specjalnych promocji! Już  📌 31.05 na pokaz zapraszamy do sklepu N-BIS Myślenice – autoryzowanego partnera AEG.

Od chwili swojego powstania AEG POWERTOOLS jest liderem rozwoju nowych produktów. Wraz z wprowadzeniem przenośnych wiertarek w 1898 roku narodziły się elektronarzędzia przenośne. Dokładnie 120 lat później AEG nadal oferuje użytkownikom profesjonalnym innowacyjne i wydajne rozwiązania… DUMNA PRZESZŁOŚĆ… EKSCYTUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ…

Warto przypomnieć, że narzędzia i elektronarzędzia, wszystko do domu i ogrodu, wszystko do prac wykończeniowych i remontowych znaleźć możecie w  N-Bis ul. Przemysłowa 2A, 32-400 Myślenice, tel. 732-794-874, biuro@n-bis.pl.

W najbliższym czasie pokaz odbędą się również w innych miejscowościach:

Elektonarzędzia AEG – obejrzyj, przetestuj! Pokaz z promocjami w N-BIS Myślenice 31.05.2022

informacje: N-bis – Narzędzia Elektronarzędzia Sklep oraz AEG – Home (aeg-powertools.eu)


 

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Myślenice

5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach

Opublikowano

w

5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach

16 maja poniedziałek na myślenickim Rynku wielkie święto – 5. Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Do Myślenic na wspólne świętowanie przybyły osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie z całej małopolski. Rozpoczęto mszą świętą o godzinie 10:00 w Sanktuarium Narodzenia NMP  w Myślenicach.

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach
Organizatorami wydarzenia są:
Galeria:
5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach 5 Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Myślenicach

Kontynuuj czytanie

Powiat myślenicki

4 maja dzień Świętego Floriana. Życzenia dla Strażaków! Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Opublikowano

w

najlepsze życzenia DLA STRAŻAKÓW MYŚLENICE!

POWIAT MYŚLENICKI: Święty Florian został w 1436 r. przez biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, garncarzy, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

Nasze najlepsze życzenia dla wszystkich wykonujących wspomniane zawody. Zwłaszcza zaś z okazji dnia św. Floriana – pragniemy przekazać wszystkim Druhnom i Druhom, Strażakom najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Życzymy, aby ten piękny dzień był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów zarówno osobistych jak i zawodowych. To dzięki Wam mieszkańcy naszych małych ojczyzn mogą spać spokojnie, bo jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.

Życzymy wszystkim Druhnom, Druhom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji.

4 maja dzień Świętego Floriana. Życzenia dla Strażaków! Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

maj 2022
PWŚCPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« kw.   cze »

youtube

Najczęściej czytane