Connect with us

Gmina Myślenice

Myślenice praca ! Poszukiwany specjalista ds. obsługi kina

Opublikowano

w

Myślenice praca ! Poszukiwany specjalista ds. obsługi kina
Myślenice praca ! Poszukiwany specjalista ds. obsługi kina
Myślenice praca ! Poszukiwany specjalista ds. obsługi kina

Szukasz pracy? Masz ochotę na nowe zawodowe wyzwania? Mamy propozycję dla Ciebie. Prowadzimy nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi kina. Przed Tobą szansa na prace w kreatywnym sektorze instytucji kultury, a do tego niepowtarzalna okazja by współtworzyć autorski projekt kinowy oparty na pasji, zaangażowaniu i współpracy. Aplikuj już teraz!

Dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Zatrudnienie dla : Specjalisty ds. obsługi kina

 

Wymagania formalne

 1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie (preferowany kierunek: zarządzanie, filmoznawstwo, etc.);
 2. Znajomość języka angielskiego;
 3. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 4. Znajomość obsługi biznesowej i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu platform społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, opcjonalnie  TikTok) oraz stron www;
 5. Samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność;
 6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 1. Znajomość zagadnień technicznym związanych z przygotowaniem projekcji filmów i reklam;
 2. Podstawowa umiejętność pracy w programach graficznych;
 3. Umiejętność redagowania tekstów marketingowych;
 4. Prawo jazdy kat. B;
 5. Znajomość kinematografii i rynku mediów cyfrowych.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie projektu miesięcznego repertuaru Kina Muza;
 2. Przygotowywanie stosownej sprawozdawczości i raportów (w tym raportów kasowych),
  w szczególności wobec ZAiKS, PISF i GUS;
 3. Współudział w sprzedaży i dystrybucji biletów kinowych (obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji);
 4. Współpraca z dystrybutorami filmów w zakresie uzyskiwania stosownych licencji
  i zezwoleń na emisję filmów (umowy, dokumenty licencyjne, itp.);
 5. Organizacja techniczna (wyświetlanie) projekcji filmowych i pokazów kinowych;
 6. Organizowanie widowni kinowej poprzez promocje oferty repertuarowej Kina Muza
 7. Współpraca z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kinematografii;
 8. Inicjowanie wydarzeń i projektów popularyzujących kino ambitne i komercyjne;
 9. Nadzór techniczny nad sprzętem kinowym, prowadzenie bieżącej konserwacji sprzętu;
 10. Monitorowanie stanu technicznego sprzętu kinowego i jego serwisowanie przy udziale specjalistycznych firm;
 11. Prowadzenie strony internetowej Kina Muza oraz kanałów komunikacji w mediach społecznościowych;
 12. Prowadzenie dziennika instytucji kultury, tj. zapisów statystycznych dotyczących realizowanych wydarzeń (frekwencji, tematu, itp.);
 13. Kompletowanie i archiwizowanie własnych materiałów wydawniczych MOKiS (kartki, katalogi, ulotki, foldery, plakaty, itp.);
 14. Kompletowanie i archiwizowanie materiałów prasowych (prasa drukowana, media cyfrowe) dotyczących działalności MOKiS;
 15. Współdziałanie z instytucjami, agencjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną oraz twórcami indywidualnymi;
 16. Koordynacja pracy obsługi widowni podczas wydarzeń kulturalnych;
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych objętych zakresem działania;
 18. Współpraca z innymi podmiotami kultury w zakresie realizacji imprez i projektów artystycznych;

Warunki pracy i płacy:

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę;
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. Miejsce pracy – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice;
 4. Godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Oferujemy:

 1. Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 2. Stabilne zatrudnienie;
 3. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 4. Pakiet szkoleń z zakresu obsługi zestawu kina cyfrowego wraz z uprawnieniami;
 5. Pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
 6. Możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 2. list motywacyjny;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: piotr.szewczyk@myslenice.pl lub złożyć w sekretariacie Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: specjalista ds. obsługi kina”

 1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie;
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiP Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu;
 3. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Ilość etatów – 1

Dyrektor: Piotr Szewczyk

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. obsługi kina prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

e-mail: mokis@myslenice.pl

nr tel.: 12 272 15 11

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@myslenice.pl

adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista ds. obsługi kina, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. obsługi kina, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, umieszczoną w ogłoszeniu MOKiS o wolnym miejscu pracy na stanowisku specjalista ds. obsługi kina i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista ds. obsługi kina, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2 – zgoda fakultatywna – w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

Inf.: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Dziennikarz, zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. Od zawsze aktywnie zainteresowana szeroko pojętą komunikacją społeczną i działaniem w jej obrębie. Prywatnie, żona, matka, pasjonatka historii i mody, ceniąca sobie przede wszystkim szczerość i życie w zgodzie ze swoimi zasadami.

Gmina Myślenice

Perły Myślenic. Młodzież przed budynkiem bursy gimnazjalnej poczatek XX wieku

Opublikowano

w

Perły Myślenic. Młodzież przed budynkiem bursy gimnazjalnej poczatek XX wieku
Perły Myślenic. Młodzież przed budynkiem bursy gimnazjalnej poczatek XX wieku
Perły Myślenic. Młodzież przed budynkiem bursy gimnazjalnej poczatek XX wieku

Gmina Myślenice: Ponieważ ocalenie od zapomnienia to jeden z celów działania Myślenice iTV, dlatego z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z serii Perły Myślenic czyli archiwalne Myślenice okiem i piórem Józefa Stanisława Błachuta. Zapraszamy w podróż w czasie,  początek XX wieku. Młodzież szkolna podczas przerwy międzylekcyjnej przed budynkiem bursy gimnazjalnej w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej. W dali widoczny budynek Sądu.

Perły Myślenic. Młodzież przed budynkiem bursy gimnazjalnej poczatek XX wieku

Jak czytamy na portalu Małopolska Szlaki PTTK na temat budynku Sądu: – Okazały, piętrowy budynek w stylu neogotyckim został wystawiony przez firmę budowlaną Jana Hołuja w 1911 r. Jego projekt przypisywany jest znanemu lwowskiemu architektowi, Janowi Sas-Zubrzyckiemu. Godna upamiętnienia jest również postać budowniczego gmachu, który w 1921 r. zbudował jaz na Rabie i stworzył w południowej części miasta małe centrum przemysłowe z młynem, tartakiem i elektrownią. 

Zdjęcie nieznanego autora z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta.

blachut jozefJózef Stanisław Błachut – rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz losów ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.

 

 

Perły Myślenic 104/04/2022

Kontynuuj czytanie

Akcje charytatywne

Kurier Myślenicki odcinek 203

Opublikowano

w

Kurier Myślenicki odcinek 203
Kurier Myślenicki odcinek 203
Kurier Myślenicki odcinek 203

Kolejny odcinek Kuriera Myślenickiego, w którym przybliżamy historię zegara z ratuszowej wieży w Myślenicach, liczącego 122 lata.

Słów kilka o półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerpalatte oraz partnerskich projektach Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pn. „Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać” oraz „Mądre leczenie to szybki powrót do zdrowia” realizowanych w Dziennym Domu Senior +.

Ponadto w Kurierze na sportowo, piłkarski Turniej Pesmenpol Orzeł CUP oraz zapowiedź Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia. W temacie zdrowia informacja o punkcie wymazowy drive-thru działającym na Placu Targowym oraz zaproszenie do strażackiej akcji krwiodawstwa „Oddaj kroplę, podaruj życie.” W tym kurierze również oświadczenie burmistrza uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok.

 

Kontynuuj czytanie

Gmina Myślenice

Myślenice – ferie w szkołach!? Czyli półkolonie w gminnych podstawówkach

Opublikowano

w

Myślenice – ferie w szkołach!? Czyli półkolonie w gminnych podstawówkach
Myślenice – ferie w szkołach!? Czyli półkolonie w gminnych podstawówkach
Myślenice – ferie w szkołach!? Czyli półkolonie w gminnych podstawówkach

Ferie w szkołach? Tak a to za sprawą zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w Myślenicach oraz Jaworniku, zimowych półkolonii.

To nowa forma spędzania czasu wolnego podczas ferii, która przez dyrekcję i nauczycieli podstawówek przygotowana była znakomicie, z dbałością o to by ferie dla dzieci były atrakcyjne. Finansowo organizację półkolonii w szkołach wsparło Miasto i Gmina Myślenice.

I tak w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach na przygotowaną dla klas I-III półkolonijną ofertę odpowiedziało blisko 40 uczniów. Dzieci w trzech grupach, znakomicie się bawiły, korzystając z różnorodnych zajęć. Były zabawy sportowe, ruchowe, plastyczne, były spacery i śnieżne atrakcje a także angielski na wesoło. Było wyjście do kina na film oraz kreatywne zajęcia z robotyki i konstrukcji lego.

Półkolonie odbywały się w godzinach od 8:00 do 13:00 i były bezpłatne.

informacje i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

styczeń 2022
PWŚCPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« gru   lut »

youtube

Najczęściej czytane