Connect with us

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPA MYSLENICE-ITV.PL

Niniejsza polityka opisuje, jak Myslenice-itv.pl gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron www Myslenice-itv.pl.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji.

Ochrona prywatności

 1. Myslenice-itv.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu Myslenice-itv.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Myslenice-itv.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Myslenice-itv.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
 5. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
 6. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Myslenice-itv.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie:
np. https://www.myslenice-itv.pl/polityka-prywatnosci/

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego ?

To tzw. dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacjeodwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Myslenice-itv.pl, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 360 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii

Czy udostępniamy Twoje dane?

Myslenice-itv.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi MYSLENICE-ITV.PL zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Myslenice-itv.pl dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego;
 • wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki  cookies (wskazanej poniżej)
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu MYSLENICE-ITV.PL. Dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:
 2. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
 3. prawo do wniesienia:
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwu
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów MYSLENICE-ITV.PL, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a MYSLENICE-ITV.PL nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez serwis ;Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 2. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 3. Myslenice-itv.pl  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 4. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Myslenice-itv.pl może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Polityka Cookies

Polityka Cookies dla stron internetowych i aplikacji Myslenice-itv.pl 

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych i aplikacji Myślenice iTV Telewizję Internetową-Region Południe Jarosław Chęć , 32-400 Myslenice, ul Rynek 27 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego CEIDG, NIP 6811946062 zwana dalej Myslenice-itv.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Myslenice-itv.pl znajdują się link do ;Myslenice-itv.pl gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji Myslenice-itv.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Myslenice-itv.pl informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji Myslenice-itv.pl.

“Cookies” – co to jest?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies – dlaczego? To proste – dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz – pliki cookies Myslenice-itv.pl może odczytać wyłącznie Myslenice-itv.pl.

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?

Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.

Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?

Myslenice-itv.pl wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

 • Uwierzytelnianie -do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
 • Bezpieczeństwo -wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
 • Preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
 • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Wydajność, analiza oraz badania – pozyskania wiedzy badania jak dobrze działają nasze strony internetowe zrozumienie, i ciągłą poprawę  produktów, funkcji oraz usług. Powyższe  zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Myslenice-itv.pl z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
 • Reklama -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Myslenice-itv.pl, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach lub aplikacjach Myslenice-itv.pl, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. Reklama wyświetlana przez Myslenice-itv.pl może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych.

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 360 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

Myslenice-itv.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach Myslenice-itv.pl.

 • Wtyczki serwisów społecznościowych:

– Facebook – na stronach internetowych Myslenice-itv.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

– Youtube – na stronach internetowych Myslenice-itv.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

– Twitter – na stronach internetowych Myslenice-itv.pl znajdują się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy

 • Reklama i cele marketingowe partnerów Myslenice-itv.pl – nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami Interia pl) lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach Myslenice-itv.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny.

Technologia Web Push

Dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach (np. powiadomienia o nowej poczcie) Myslenice-itv.pl wykorzystuje, technologię WebPush.

WebPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz. Aby otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada Ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak Google, czy Mozilla) będą przesyłane wiadomości.

Jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich po prostu otrzymywać.

Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych Myslenice-itv.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie  z tych stron.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:

 1. Wejść w Ustawienia
 2. Przejść do Aplikacji
 3. Wyszukać daną aplikację
 4. Wybrać Pamięć
 5. Wybrać opcję “Wyczyść dane”

Dla systemu iOS:

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję “Usuń aplikację”.
 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się “X” w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w “X” usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Platforma desktop
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.Myslenice-itv.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Partnerzy Myslenice-itv.pl

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Myslenice-itv.pl i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Lista Partnerów

Nazwa Partnera/usługaLinki
Adx (Google.com)https://policies.google.com/privacy
Adsense (Google.com)https://policies.google.com/privacy
AFS (Google.com)https://policies.google.com/privacy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach portalu myslenice-itv.pl jest Myślenice iTV Telewizja Internetowa-Region Południe Jarosław Chęć z siedzibą w Myślenice 32-400, przy ul Rynek 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG pod numerem REGON 12266945

W przypadku, gdy na określonej usługi w portalu myslenice-itv.pl inny podmiot posiada przymiot administratora danych, informacje w tym zakresie znajdują się w notach prawnych oraz podstronie listy dostawców usług.

Firmę reprezentuje:

Jarosław Chęć  – właściciel

Dane kontaktowe

Z myslenice-itv.pl możesz się skontaktować:

 • Poprzez adres:  email kontakt@myslenice-itv.pl
 • Zadzwoń pod numer: +48 502695654

Listownie  na adres: Myślenice iTV Telewizja Internetowa-Region Południe Jarosław Chęć, 32-400 Myślenice ul Rynek 27

Inspektor Ochrony Danych

Myslenice-itv.pl wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres pocztowy: Jarosław Chęć

Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
32-400 Myślenice, Osieczany 575
Adres email:
Numer telefonu: +48 502695654

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

https://www.myslenice-itv.pl/polityka-prywatnosci/ której możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

 • Jakie są cele przetwarzania danych
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 • Komu udostępniliśmy Twoje  dane
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jakie prawa Tobie przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi tj.:

 1. e-mailem kontakt@myślenice-itv.pl
 2. listownie na adres Inspektora ochrony danych

Jak realizujemy twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 • prawa dostępu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
 • prawa sprzeciwu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych
 • prawo sprostowania – otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych.
 • prawo ograniczenia przetwarzania – otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także  potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
 • prawo do przenoszenia danych – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych – kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
 • cofnięcie zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach realizacji prawa dostępu otrzymasz kopię danych wraz opisem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W ramach pliku poinformujemy Cię o kategoriach danych, celu przetwarzania, okresie przechowania, odbiorcach danych. Każda sekcja będzie zawierać jasny i prosty opis informacji.

W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.

Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.

Twoje prawa

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wydarzenia

listopad 2022
PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« paź   gru »

youtube