Connect with us

Gmina Siepraw

Zespół Angeli na wspólnej uroczystej wigilii z wojskową elitą

Opublikowano

w

DOMYSLNE

Zespół Angeli z Sieprawia już po raz czwarty wziął udział we wspólnej wieczerzy wigilijnej z przedstawicielami Wojska Polskiego. Tym razem muzycy uczestniczyli w uroczystej wigilii w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie.

[cleanvideoplayer theme=”light” playlist=”{title: 'Zespół Angeli na wspólnej uroczystej wigilii z wojskową elitą’, youtube: 'https://www.youtube.com/watch?v=AI569aRnOOI’}”]

Gmina Siepraw

Koncert Finałowy XV warsztatów gospel w Sieprawiu

Opublikowano

w

Koncert Finałowy XV warsztatów gospel w Sieprawiu

Inaczej niż zwykle, bo nie w hali sportowej a  w kościele świętego Michała Archanioła w Sieprawiu. Koncert finałowy XV warsztatów gospel w Sieprawiu przeszedł do historii. 24 kwietnia w kameralnej atmosferze wybrzmiały słowa ku chwale Pana, które kolejny raz napełniły serca uczestników warsztatów. Było radośnie ale także przejmująco i wzruszająco.

 

Galeria Józef Zięba Myślenice iTV:

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

Włodarze wszystkich gmin powiatu podpisali porozumienie na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Myślenic

Opublikowano

w

Włodarze wszystkich gmin powiatu podpisali porozumienie na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Myślenic

Dynamiczny rozwój zarówno obszarów miejskich jak i wiejskich, a także zmiany w stylu życia mieszkańców, powodują, że zachodzi potrzeba dokonania  zmian również w temacie zrównoważonej mobilności-  w planowaniu i rozszerzaniu przyszłościowych  transportowych  rozwiązań.  Pomocnym dokumentem na których gminy mogą bazować ma być Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego czyli strategiczny zbiór powiązanych ze sobą działań, których wdrożenie ma spełnić potrzeby mobilności przede wszystkim mieszkańców danego obszaru.

 

We wtorek 19 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice podpisane zostało Międzygminne Porozumienie na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Myślenic  2032+ . Porozumienie podpisali włodarze wszystkich dziewięciu gmin powiatu myślenickiego, które wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego, czyli gmina Myślenice, Sułkowice, Dobczyce, Pcim, Tokarnia, Lubień, Raciechowice, Wiśniowa, Siepraw.

 

Cieszymy się bardzo z tego porozumienia. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przetargu na opracowanie naszego Planu, a także zawarcie umowy z wykonawcą. Następne działania będziemy prowadzić już dwutorowo,  z jednej strony gmina Myślenice jako gospodarz będzie kontaktowała się z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a z drugiej strony będziemy już opracowywać nasz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli będziemy już współpracować z wykonawcą i tutaj będziemy się organizować zgodnie z zaproponowanym sposobem pracy nad SUMP-em. Z gminami, z którymi zawarliśmy porozumienie będziemy w tym temacie  współpracować oczywiście  na bieżąco- powiedziała podczas podpisania porozumienia Kinga Paciorek z  Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG Myślenice. 

 

Celem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  jest zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i obniżenia poziom hałasu, zredukują emisję gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii. Dokument ten ma być drogowskazem, właściwej drogi realizacji polityki mobilności.

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej bazuje na długofalowej wizji rozwoju transportu i mobilności dla całej aglomeracji miejskiej, która obejmuje wszystkie środki i formy transportu: publiczne i prywatne, pasażerskie i towarowe, zmotoryzowane i niezmotoryzowane.

 

Więcej na ten temat oraz relacja wideo już w piątek 22 kwietnia w wydaniu Kuriera Myślenickiego.

Kontynuuj czytanie

Gmina Dobczyce

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”

Opublikowano

w

GDDKiA: „Duże zainteresowanie społeczne S7 Kraków – Myślenice. Zbieramy opinie i liczymy na współpracę”

W styczniu br. zaprezentowaliśmy wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic. Przedstawione rozwiązania oraz wstępny etap prac nad tą inwestycją przełożyły się na szereg zapytań, opinii, spostrzeżeń oraz uwag mieszkańców i władz samorządowych. Do końca marca wpłynęło do nas ok. 12,5 tys. opinii, a kolejne wciąż spływają. Są one dla nas szczególnie ważne, gdyż zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją.

Wynik Studium korytarzowego.

Na początku roku podczas prezentowania wyników SK, podkreślaliśmy, że korytarze mają ok. 3-5 km szerokości. Przypominamy, że konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W opracowanym SK koncentrowaliśmy się nie tylko na drodze ekspresowej S7, ale na stworzeniu w pełni funkcjonalnego układu drogowego z uwzględnieniem drogi ekspresowej S52, jej potencjalnej kontynuacji czy powiązania z siecią dróg.

Analizie poddaliśmy obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.

Mieszkańcy Małopolski potrzebują w perspektywie najbliższych lat rozwiązań komunikacyjnych usprawniających ruch. Planując inwestycje, GDDKiA bierze pod uwagę zarówno potrzeby lokalnych społeczności, jak i konieczność stworzenia spójnej i funkcjonalnej sieci drogowej. Droga ekspresowa S7 to również trasa o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym. A odcinek S7 Kraków – Myślenice, to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze.

Ważna informacja dla mieszkańców

Na obecnym etapie planistycznym zależy nam, aby zrobić kolejny krok, tj. uzyskać finansowanie na prace przygotowawcze. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy przeanalizować wszystkie stanowiska i sugestie, jakie do nas docierają. Dopiero kiedy znajdziemy rozwiązanie akceptowalne społecznie, będziemy mogli przystąpić do kolejnych prac. Naszym celem nie jest generowanie konfliktów, ale tworzenie spójnej i efektywnej sieci drogowej, która służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom jak i całemu społeczeństwu. Zaprzestanie dalszych prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie, ze względu na brak społecznego kompromisu i lokalnego zrozumienia dla potrzeby realizacji tej inwestycji, może spowodować znaczne odsunięcie w czasie jej budowy. W najgorszym scenariuszu może też oznaczać całkowitą rezygnację z tego niezwykle potrzebnego społeczeństwu zadania.

Znając ogólny kierunek przebiegu drogi, będziemy szukali precyzyjnych rozwiązań, które przedstawimy interesariuszom, w tym przedstawicielom społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Jako inwestor jesteśmy zobligowani do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego już na etapie planowania drogi prowadzimy szeroką akcję informacyjną, którą będziemy kontynuować na kolejnych etapach prac przygotowawczych.

Prezentując efekty przeprowadzonych analiz, dajemy wszystkim możliwość zapoznania się i przedstawienia preferencji dla zaprezentowanych rozwiązań. Nie zostały jeszcze podjęte decyzje odnośnie dalszych rozwiązań i procedowania inwestycji. Do tej pory zebraliśmy ponad 12 tys. opinii. Spływają kolejne, które są dla nas niezwykle ważne. Chcemy poznać stanowiska społeczeństwa, władz samorządowych i innych zainteresowanych efektem naszych prac. Umożliwi to podjęcie dalszych działań bazujących na współpracy i budowaniu poprawnych relacji, które przynoszą korzyści wszystkim interesariuszom.

Wyjaśniamy wątpliwości

W ostatnich dniach do przedstawicieli wszystkich szczebli władz samorządowych na terenach, przez które przechodzą zaproponowane przez nas warianty przyszłej drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice wystosowaliśmy pismo. Trafiło ono również do wszystkich parlamentarzystów, których okręgi wyborcze choć w części pokrywają się z ww. terenami. W piśmie, które również publikujemy poniżej, wyjaśniamy m.in., że zakończyliśmy wstępny etap prac i przedstawiliśmy ich efekty poszczególnym samorządom, mieszkańcom i opinii publicznej. Piszemy o tym, że wszyscy doskonale wiemy i zgadzamy się z tym, że niezbędna jest realizacja drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice, która uzupełni ostatni brakujący fragment ciągu drogi ekspresowej S7 w Polsce, a tym samym usprawni komunikację nie tylko na szczeblu regionalnym, ale ogólnopolskim. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku jest nieefektywna. Przebiega przez obszary gęstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie ze względu na natężenie ruchu często tworzą się długie korki.

Mamy świadomość, że część mieszkańców ma wątpliwości związane z planowaną trasą, które wynikają w dużej mierze z poziomu skomplikowania całego procesu inwestycyjnego. W piśmie zwracamy uwagę na złożoność uwarunkowań lokalnych, które wymagają analiz w ramach kolejnych etapów prac przygotowawczych. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim odpowiedzi na wiele potencjalnych pytań i wątpliwości.

Wskazujemy też na istotę inwestycji oraz wymianę informacji między GDDKiA i lokalnymi społecznościami a poszczególnymi samorządami. Prowadzenie dalszych prac projektowych dotyczących planowanej budowy drogi ekspresowej S7 będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Wymagać to będzie opracowania i skierowania do Ministra Infrastruktury Programu inwestycji na prace przygotowawcze. Jego uzgodnienie pozwoli rozpocząć kolejny etap prac – wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy STEŚ wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU.

Powyższy komunikat został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/duze-zainteresowanie-spoleczne-s7-krakow—myslenice-zbieramy-opinie-i-liczymy-na-wspolprace .

Pismo GDDLKiA wysłane m.in. do parlamentarzystów i samorządowców.

Pismo_GDDKiA

Informacje: Iwona Mikrut, Główny specjalista ds. komunikacji społeczne GDDKiA

 

 

Kontynuuj czytanie

Wydarzenia

maj 2022
PWŚCPSN
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« kw.   cze »

youtube

Najczęściej czytane